سیگنال 04/04/2017

سیگنال EURUSD

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 19:59
Advise Sell (Limit) Below R1=1.0705
Intraday
Short term
Yesterday range 50
Yesterday high 1.0701
Yesterday low 1.0651
Yesterday close 1.0654
R3 1.081
R2 1.073
R1 1.0705
S1 1.064
S2 1.062
S3 1.06
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.0705 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.064.
TP4: S2=1.062.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.073 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.073 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.081 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.0705 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 20:01
Advise Buy (Limit) Above S1=1.245
Intraday
Short term
Yesterday range 125
Yesterday high 1.2557
Yesterday low 1.2432
Yesterday close 1.2552
R3 1.2615
R2 1.2555
R1 1.2515
S1 1.245
S2 1.243
S3 1.2335
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.245 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2515.
TP4: R2=1.2555.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.243 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.243 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.2335 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.245 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 20:03
Advise Sell (Limit) Below R1=0.763
Intraday
Short term
Yesterday range 40
Yesterday high 0.7662
Yesterday low 0.7622
Yesterday close 0.7628
R3 0.7725
R2 0.765
R1 0.763
S1 0.758
S2 0.756
S3 0.754
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.763 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.758.
TP4: S2=0.756.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.765 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.765 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7725 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.763 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 20:04
Advise Buy (Limit) Above S1=0.6975
Intraday
Short term
Yesterday range 41
Yesterday high 0.7016
Yesterday low 0.6975
Yesterday close 0.7007
R3 0.7065
R2 0.7045
R1 0.702
S1 0.6975
S2 0.6955
S3 0.688
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.6975 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.702.
TP4: R2=0.7045.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.6955 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.6955 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.688 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.6975 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 20:09
Advise Buy (Limit) Above S1=0.9985
Intraday
Short term
Yesterday range 35
Yesterday high 1.0028
Yesterday low 0.9993
Yesterday close 1.0028
R3 1.0105
R2 1.006
R1 1.0035
S1 0.9985
S2 0.9965
S3 0.989
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.9985 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0035.
TP4: R2=1.006.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.9965 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.9965 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.989 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.9985 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 20:12
Advise Buy (Limit) Above S1=1.3335
Intraday
Short term
Yesterday range 83
Yesterday high 1.3367
Yesterday low 1.3284
Yesterday close 1.3319
R3 1.3495
R2 1.3435
R1 1.3415
S1 1.3335
S2 1.328
S3 1.3165
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.3335 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.3415.
TP4: R2=1.3435.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.328 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.328 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.3165 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.3335 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 20:15
Advise Sell (Limit) Below R1=111.25
Intraday
Short term
Yesterday range 96
Yesterday high 112.19
Yesterday low 111.23
Yesterday close 111.39
R3 112.25
R2 111.5
R1 111.25
S1 110.5
S2 110.1
S3 109.75
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=111.25 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=110.5.
TP4: S2=110.1.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=111.5 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=111.5 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=112.25 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=111.25 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 20:17
Advise Sell (Limit) Below R1=118.65
Intraday
Short term
Yesterday range 120
Yesterday high 119.82
Yesterday low 118.62
Yesterday close 118.67
R3 119.75
R2 118.85
R1 118.65
S1 118.1
S2 117.9
S3 117.5
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=118.65 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=118.1.
TP4: S2=117.9.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=118.85 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=118.85 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=119.75 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=118.65 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار د., 04/03/2017 – 20:20
Advise Sell (Limit) Below R1=139.15
Intraday
Short term
Yesterday range 112
Yesterday high 140.01
Yesterday low 138.89
Yesterday close 139.75
R3 140.7
R2 139.45
R1 139.15
S1 138
S2 137.45
S3 136.4
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=139.15 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=138.
TP4: S2=137.45.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=139.45 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=139.45 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=140.7 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=139.15 تنظيم نماييد.

این یه بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
سیگنال 04/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *