سیگنال 05/04/2017

سیگنال EURUSD

زمان انتشار س., 04/04/2017 – 19:44
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0625
Intraday
Short term
Yesterday range 39
Yesterday high 1.0681
Yesterday low 1.0642
Yesterday close 1.0668
R3 1.0765
R2 1.072
R1 1.068
S1 1.0625
S2 1.06
S3 1.052
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0625 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.068.
TP4: R2=1.072.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.06 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.06 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.052 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0625 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار س., 04/04/2017 – 19:46
Advise Sell (Limit) Below R1=1.2475
Intraday
Short term
Yesterday range 90
Yesterday high 1.2555
Yesterday low 1.2465
Yesterday close 1.2485
R3 1.259
R2 1.2495
R1 1.2475
S1 1.2415
S2 1.2375
S3 1.23
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.2475 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.2415.
TP4: S2=1.2375.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.2495 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.2495 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.259 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.2475 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار س., 04/04/2017 – 19:52
Advise Sell (Limit) Below R1=0.759
Intraday
Short term
Yesterday range 50
Yesterday high 0.764
Yesterday low 0.759
Yesterday close 0.7604
R3 0.7685
R2 0.761
R1 0.759
S1 0.753
S2 0.751
S3 0.749
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.759 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.753.
TP4: S2=0.751.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.761 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.761 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7685 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.759 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار س., 04/04/2017 – 19:54
Advise Sell (Limit) Below R1=0.7
Intraday
Short term
Yesterday range 30
Yesterday high 0.7015
Yesterday low 0.6985
Yesterday close 0.7012
R3 0.7095
R2 0.702
R1 0.7
S1 0.6955
S2 0.694
S3 0.6915
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.7 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.6955.
TP4: S2=0.694.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.702 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.702 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7095 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.7 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار س., 04/04/2017 – 20:00
Advise Buy (Limit) Above S1=0.9985
Intraday
Short term
Yesterday range 30
Yesterday high 1.0036
Yesterday low 1.0006
Yesterday close 1.0017
R3 1.0105
R2 1.006
R1 1.0035
S1 0.9985
S2 0.9965
S3 0.989
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.9985 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0035.
TP4: R2=1.006.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.9965 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.9965 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.989 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.9985 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار س., 04/04/2017 – 20:03
Advise Buy (Limit) Above S1=1.3385
Intraday
Short term
Yesterday range 101
Yesterday high 1.3399
Yesterday low 1.3298
Yesterday close 1.338
R3 1.3535
R2 1.3495
R1 1.3455
S1 1.3385
S2 1.3365
S3 1.3285
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.3385 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.3455.
TP4: R2=1.3495.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.3365 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.3365 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.3285 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.3385 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار س., 04/04/2017 – 20:05
Advise Buy (Limit) Above S1=110.25
Intraday
Short term
Yesterday range 73
Yesterday high 111.58
Yesterday low 110.85
Yesterday close 110.88
R3 112.2
R2 111.25
R1 111
S1 110.25
S2 110.05
S3 109.35
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=110.25 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=111.
TP4: R2=111.25.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=110.05 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=110.05 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=109.35 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=110.25 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار س., 04/04/2017 – 20:07
Advise Buy (Limit) Above S1=117.65
Intraday
Short term
Yesterday range 92
Yesterday high 119.04
Yesterday low 118.12
Yesterday close 118.29
R3 119
R2 118.6
R1 118.2
S1 117.65
S2 117.4
S3 116.45
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=117.65 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=118.2.
TP4: R2=118.6.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=117.4 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=117.4 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=116.45 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=117.65 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار س., 04/04/2017 – 20:09
Advise Sell (Limit) Below R1=138.3
Intraday
Short term
Yesterday range 160
Yesterday high 139.82
Yesterday low 138.22
Yesterday close 138.37
R3 139.65
R2 138.5
R1 138.3
S1 137.05
S2 136.6
S3 136
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=138.3 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=137.05.
TP4: S2=136.6.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=138.5 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=138.5 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=139.65 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=138.3 تنظيم نماييد.

این یه بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
سیگنال 05/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *