سیگنال 11/05/2017

برای دریافت به موقع سیگنال ها می بایست عضویت یکماهه  یا عضویت هفتگی سیگنالهای پرایس اکشن فارکس را دریافت کنید.

سیگنال EURUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 05/10/2017 – 19:52
Advise Sell (Limit) Below R1=1.09
Intraday
Short term
Yesterday range 70
Yesterday high 1.0933
Yesterday low 1.0863
Yesterday close 1.0873
R3 1.0995
R2 1.092
R1 1.09
S1 1.085
S2 1.083
S3 1.0775
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.09 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.085.
TP4: S2=1.083.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.092 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.092 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.0995 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.09 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 05/10/2017 – 19:54
Advise Buy (Limit) Above S1=1.292
Intraday
Short term
Yesterday range 58
Yesterday high 1.296
Yesterday low 1.2902
Yesterday close 1.2933
R3 1.305
R2 1.302
R1 1.2985
S1 1.292
S2 1.29
S3 1.2805
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.292 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2985.
TP4: R2=1.302.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.29 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.29 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.2805 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.292 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 05/10/2017 – 19:57
Advise Sell (Limit) Below R1=0.74
Intraday
Short term
Yesterday range 70
Yesterday high 0.7398
Yesterday low 0.7328
Yesterday close 0.7343
R3 0.7505
R2 0.7425
R1 0.74
S1 0.735
S2 0.733
S3 0.73
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.74 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.735.
TP4: S2=0.733.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.7425 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.7425 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7505 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.74 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 05/10/2017 – 19:59
Advise Buy (Limit) Above S1=0.691
Intraday
Short term
Yesterday range 47
Yesterday high 0.6926
Yesterday low 0.6879
Yesterday close 0.6895
R3 0.705
R2 0.6985
R1 0.6965
S1 0.691
S2 0.689
S3 0.6815
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.691 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.6965.
TP4: R2=0.6985.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.689 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.689 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.6815 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.691 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار چهارشنبه, 05/10/2017 – 20:01
Advise Buy (Limit) Above S1=1.003
Intraday
Short term
Yesterday range 113
Yesterday high 1.0089
Yesterday low 0.9976
Yesterday close 1.0072
R3 1.015
R2 1.012
R1 1.0095
S1 1.003
S2 1
S3 0.9915
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.003 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0095.
TP4: R2=1.012.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.9915 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.003 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار چهارشنبه, 05/10/2017 – 20:04
Advise Sell (Limit) Below R1=1.37
Intraday
Short term
Yesterday range 82
Yesterday high 1.3752
Yesterday low 1.367
Yesterday close 1.3719
R3 1.3815
R2 1.373
R1 1.37
S1 1.364
S2 1.361
S3 1.3535
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.37 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.364.
TP4: S2=1.361.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.373 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.373 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.3815 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.37 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 05/10/2017 – 20:06
Advise Buy (Limit) Above S1=113.8
Intraday
Short term
Yesterday range 119
Yesterday high 114.32
Yesterday low 113.13
Yesterday close 113.97
R3 115.5
R2 115
R1 114.6
S1 113.8
S2 113.6
S3 112.9
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=113.8 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=114.6.
TP4: R2=115.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=113.6 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=113.6 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=112.9 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=113.8 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 05/10/2017 – 20:08
Advise Buy (Limit) Above S1=123.7
Intraday
Short term
Yesterday range 89
Yesterday high 124.53
Yesterday low 123.64
Yesterday close 123.95
R3 125
R2 124.75
R1 124.5
S1 123.7
S2 123.5
S3 122.6
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=123.7 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=124.5.
TP4: R2=124.75.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=123.5 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=123.5 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=122.6 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=123.7 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 05/10/2017 – 20:11
Advise Buy (Limit) Above S1=147.1
Intraday
Short term
Yesterday range 143
Yesterday high 147.79
Yesterday low 146.36
Yesterday close 147.34
R3 149.1
R2 148.6
R1 148.15
S1 147.1
S2 146.8
S3 145.55
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=147.1 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=148.15.
TP4: R2=148.6.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=146.8 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=146.8 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=145.55 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=147.1 تنظيم نماييد.
این یه بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
سیگنال 11/05/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *