سیگنال 20/04/2017

برای دریافت به موقع سیگنال فارکس می بایست عضویت یکماهه سیگنالهای معاملاتی فارکس را دریافت کنید.

سیگنال EURUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/19/2017 – 19:45
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0695
Intraday
Short term
Yesterday range 99
Yesterday high 1.0735
Yesterday low 1.0636
Yesterday close 1.073
R3 1.079
R2 1.076
R1 1.0735
S1 1.0695
S2 1.0675
S3 1.06
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0695 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0735.
TP4: R2=1.076.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.0675 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.0675 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.06 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0695 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/19/2017 – 19:42
Advise Buy (Limit) Above S1=1.2735
Intraday
Short term
Yesterday range 390
Yesterday high 1.2905
Yesterday low 1.2515
Yesterday close 1.2841
R3 1.295
R2 1.2905
R1 1.286
S1 1.2735
S2 1.2675
S3 1.254
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.2735 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.286.
TP4: R2=1.2905.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.2675 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.2675 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.254 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.2735 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/19/2017 – 19:48
Advise Sell (Limit) Below R1=0.7535
Intraday
Short term
Yesterday range 62
Yesterday high 0.7595
Yesterday low 0.7533
Yesterday close 0.756
R3 0.764
R2 0.756
R1 0.7535
S1 0.747
S2 0.745
S3 0.74
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.7535 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.747.
TP4: S2=0.745.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.756 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.756 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.764 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.7535 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/19/2017 – 19:52
Advise Sell (Limit) Below R1=0.7035
Intraday
Short term
Yesterday range 43
Yesterday high 0.7042
Yesterday low 0.6999
Yesterday close 0.7042
R3 0.713
R2 0.7055
R1 0.7035
S1 0.698
S2 0.696
S3 0.693
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.7035 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.698.
TP4: S2=0.696.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.7055 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.7055 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.713 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.7035 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار چهارشنبه, 04/19/2017 – 20:09
Advise Sell (Limit) Below R1=1.0005
Intraday
Short term
Yesterday range 92
Yesterday high 1.0046
Yesterday low 0.9954
Yesterday close 0.9961
R3 1.01
R2 1.0025
R1 1.0005
S1 0.9955
S2 0.991
S3 0.9875
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.0005 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.9955.
TP4: S2=0.991.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.0025 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.0025 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.01 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.0005 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار چهارشنبه, 04/19/2017 – 20:11
Advise Buy (Limit) Above S1=1.3435
Intraday
Short term
Yesterday range 88
Yesterday high 1.3399
Yesterday low 1.3311
Yesterday close 1.338
R3 1.36
R2 1.3535
R1 1.35
S1 1.3435
S2 1.341
S3 1.3325
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.3435 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.35.
TP4: R2=1.3535.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.341 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.341 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.3325 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.3435 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 04/19/2017 – 20:12
Advise Buy (Limit) Above S1=108.3
Intraday
Short term
Yesterday range 90
Yesterday high 109.21
Yesterday low 108.31
Yesterday close 108.4
R3 110.25
R2 109.5
R1 109.2
S1 108.3
S2 108.1
S3 107.4
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=108.3 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=109.2.
TP4: R2=109.5.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=108.1 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=108.1 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=107.4 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=108.3 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 04/19/2017 – 20:14
Advise Buy (Limit) Above S1=116.25
Intraday
Short term
Yesterday range 73
Yesterday high 116.48
Yesterday low 115.75
Yesterday close 116.32
R3 118.25
R2 117.3
R1 116.95
S1 116.25
S2 116
S3 115.05
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=116.25 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=116.95.
TP4: R2=117.3.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=116 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=116 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=115.05 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=116.25 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار چهارشنبه, 04/19/2017 – 20:16
Advise Buy (Limit) Above S1=138.7
Intraday
Short term
Yesterday range 389
Yesterday high 139.95
Yesterday low 136.06
Yesterday close 139.13
R3 141
R2 140.5
R1 140.1
S1 138.7
S2 138.3
S3 136.95
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=138.7 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=140.1.
TP4: R2=140.5.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=138.3 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=138.3 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=136.95 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=138.7 تنظيم نماييد.

این یه بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
سیگنال 20/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *