سیگنال 22/03/2017

سیگنال EURUSD

زمان انتشار س., 03/21/2017 – 20:08
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0775
Intraday
Short term
Yesterday range 53
Yesterday high 1.0777
Yesterday low 1.0724
Yesterday close 1.0736
R3 1.09
R2 1.087
R1 1.0845
S1 1.0775
S2 1.0755
S3 1.068
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0775 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0845.
TP4: R2=1.087.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.0755 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.0755 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.068 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0775 تنظيم نماييد.

 

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار س., 03/21/2017 – 20:11
Advise Buy (Limit) Above S1=1.2435
Intraday
Short term
Yesterday range 101
Yesterday high 1.2435
Yesterday low 1.2334
Yesterday close 1.2358
R3 1.26
R2 1.257
R1 1.2505
S1 1.2435
S2 1.2405
S3 1.23
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.2435 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.2505.
TP4: R2=1.257.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.2405 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.2405 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.23 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.2435 تنظيم نماييد.

 

سیگنالAUDUSD

زمان انتشار س., 03/21/2017 – 20:14
Advise Sell (Limit) Below R1=0.772
Intraday
Short term
Yesterday range 51
Yesterday high 0.7747
Yesterday low 0.7696
Yesterday close 0.7729
R3 0.7835
R2 0.775
R1 0.772
S1 0.7665
S2 0.764
S3 0.76
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.772 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.7665.
TP4: S2=0.764.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.775 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.775 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7835 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.772 تنظيم نماييد.

 

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار س., 03/21/2017 – 20:16
Advise Sell (Limit) Below R1=0.7065
Intraday
Short term
Yesterday range 58
Yesterday high 0.7073
Yesterday low 0.7015
Yesterday close 0.7053
R3 0.716
R2 0.7085
R1 0.7065
S1 0.7
S2 0.697
S3 0.6945
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.7065 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.7.
TP4: S2=0.697.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.7085 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.7085 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.716 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.7065 تنظيم نماييد.

 

 

سیگنال USDCAD

زمان انتشار س., 03/21/2017 – 20:24
Advise Buy (Limit) Above S1=1.3285
Intraday
Short term
Yesterday range 69
Yesterday high 1.3372
Yesterday low 1.3303
Yesterday close 1.3354
R3 1.343
R2 1.34
R1 1.337
S1 1.3285
S2 1.326
S3 1.3175
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.3285 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.337.
TP4: R2=1.34.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.326 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.326 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.3175 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.3285 تنظيم نماييد.

 

سیگنال USDCHF

زمان انتشار س., 03/21/2017 – 20:21
Advise Sell (Limit) Below R1=0.997
Intraday
Short term
Yesterday range 34
Yesterday high 0.9989
Yesterday low 0.9955
Yesterday close 0.9985
R3 1.0065
R2 0.999
R1 0.997
S1 0.992
S2 0.99
S3 0.986
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.997 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.992.
TP4: S2=0.99.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.999 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.999 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.0065 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.997 تنظيم نماييد.

 

سیگنال USDJPY

زمان انتشار س., 03/21/2017 – 20:28
Advise Sell (Limit) Below R1=112.45
Intraday
Short term
Yesterday range 44
Yesterday high 112.89
Yesterday low 112.45
Yesterday close 112.49
R3 113.75
R2 112.85
R1 112.45
S1 111.5
S2 111
S3 110.5
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=112.45 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=111.5.
TP4: S2=111.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=112.85 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=112.85 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=113.75 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=112.45 تنظيم نماييد.

 

سیگنال EURJPY

زمان انتشار س., 03/21/2017 – 20:30
Advise Sell (Limit) Below R1=121.45
Intraday
Short term
Yesterday range 71
Yesterday high 121.42
Yesterday low 120.71
Yesterday close 120.78
R3 122.65
R2 121.7
R1 121.45
S1 120.65
S2 120
S3 119.45
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=121.45 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=120.65.
TP4: S2=120.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=121.7 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=121.7 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=122.65 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=121.45 تنظيم نماييد.

 

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار س., 03/21/2017 – 20:32
Advise Buy (Limit) Above S1=139.1
Intraday
Short term
Yesterday range 125
Yesterday high 140.06
Yesterday low 138.81
Yesterday close 138.95
R3 140.75
R2 140.35
R1 140
S1 139.1
S2 138.85
S3 137.65
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=139.1 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=140.
TP4: R2=140.35.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=138.85 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=138.85 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=137.65 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=139.1 تنظيم نماييد.

 

عضویت و دریافت به موقع سیگنالهای معاملاتی فارکس

این یه بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
سیگنال 22/03/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *