سیگنال 25/04/2017

برای دریافت به موقع سیگنال ها می بایست عضویت یکماهه سیگنال فارکس را دریافت کنید.

سیگنال EURUSD

زمان انتشار د., 04/24/2017 – 19:39
Advise Buy (Limit) Above S1=1.082
Intraday
Short term
Yesterday range 56
Yesterday high 1.0737
Yesterday low 1.0681
Yesterday close 1.0727
R3 1.1
R2 1.094
R1 1.09
S1 1.082
S2 1.078
S3 1.0685
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.082 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.09.
TP4: R2=1.094.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.078 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.078 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.0685 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.082 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار د., 04/24/2017 – 19:30
Advise Buy (Limit) Above S1=1.2735
Intraday
Short term
Yesterday range 78
Yesterday high 1.2834
Yesterday low 1.2756
Yesterday close 1.281
R3 1.295
R2 1.2905
R1 1.286
S1 1.2735
S2 1.2675
S3 1.254
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.2735 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.286.
TP4: R2=1.2905.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.2675 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.2675 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.254 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.2735 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار د., 04/24/2017 – 19:43
Advise Buy (Limit) Above S1=0.754
Intraday
Short term
Yesterday range 30
Yesterday high 0.7545
Yesterday low 0.7515
Yesterday close 0.7543
R3 0.768
R2 0.761
R1 0.7585
S1 0.754
S2 0.7515
S3 0.7435
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.754 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.7585.
TP4: R2=0.761.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.7515 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.7515 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.7435 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.754 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار د., 04/24/2017 – 19:44
Advise Sell (Limit) Below R1=0.705
Intraday
Short term
Yesterday range 52
Yesterday high 0.7035
Yesterday low 0.6983
Yesterday close 0.7031
R3 0.7185
R2 0.709
R1 0.705
S1 0.6995
S2 0.696
S3 0.691
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.705 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.6995.
TP4: S2=0.696.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.709 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.709 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.7185 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.705 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار د., 04/24/2017 – 19:47
Advise Sell (Limit) Below R1=0.998
Intraday
Short term
Yesterday range 44
Yesterday high 0.9998
Yesterday low 0.9954
Yesterday close 0.9959
R3 1.0075
R2 1
R1 0.998
S1 0.9925
S2 0.99
S3 0.9875
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.998 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.9925.
TP4: S2=0.99.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.0075 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.998 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار د., 04/24/2017 – 19:51
Advise Buy (Limit) Above S1=1.346
Intraday
Short term
Yesterday range 68
Yesterday high 1.3525
Yesterday low 1.3457
Yesterday close 1.3495
R3 1.36
R2 1.355
R1 1.3525
S1 1.346
S2 1.341
S3 1.33
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.346 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.3525.
TP4: R2=1.355.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.341 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.341 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.33 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.346 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار د., 04/24/2017 – 20:03
Advise Buy (Limit) Above S1=109.3
Intraday
Short term
Yesterday range 54
Yesterday high 109.41
Yesterday low 108.87
Yesterday close 109.08
R3 111
R2 110.65
R1 110.35
S1 109.3
S2 108.95
S3 108.1
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=109.3 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=110.35.
TP4: R2=110.65.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=108.95 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=108.95 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=108.1 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=109.3 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار د., 04/24/2017 – 20:07
Advise Buy (Limit) Above S1=118.1
Intraday
Short term
Yesterday range 84
Yesterday high 117.3
Yesterday low 116.46
Yesterday close 117.09
R3 120.8
R2 119.95
R1 119.5
S1 118.1
S2 117.4
S3 115.95
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد شهر پیش بینی ما
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=119.5.
TP4: R2=119.95.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=117.4 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=117.4 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=115.95 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=118.1 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار د., 04/24/2017 – 20:16
Advise Buy (Limit) Above S1=139.9
Intraday
Short term
Yesterday range 96
Yesterday high 140.07
Yesterday low 139.11
Yesterday close 139.71
R3 142.75
R2 141.95
R1 141.3
S1 139.9
S2 139.3
S3 137.75
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=139.9 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=141.3.
TP4: R2=141.95.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=139.3 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=139.3 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=137.75 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=139.9 تنظيم نماييد.

این یه بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
سیگنال 25/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *