سیگنال 26/04/2017

برای دریافت به موقع سیگنال ها می بایست عضویت یکماهه سیگنال فارکس را دریافت کنید.

سیگنال EURUSD

زمان انتشار س., 04/25/2017 – 19:55
Advise Buy (Limit) Above S1=1.089
Intraday
Short term
Yesterday range 99
Yesterday high 1.0919
Yesterday low 1.082
Yesterday close 1.0866
R3 1.105
R2 1.1
R1 1.097
S1 1.089
S2 1.087
S3 1.0795
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.089 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.097.
TP4: R2=1.1.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.087 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.087 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.0795 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.089 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار س., 04/25/2017 – 19:57
Advise Buy (Limit) Above S1=1.2785
Intraday
Short term
Yesterday range 69
Yesterday high 1.284
Yesterday low 1.2771
Yesterday close 1.2792
R3 1.295
R2 1.2905
R1 1.286
S1 1.2785
S2 1.2765
S3 1.267
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.2785 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.286.
TP4: R2=1.2905.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.2765 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.2765 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.267 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.2785 تنظيم نماييد.

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار س., 04/25/2017 – 19:59
Advise Sell (Limit) Below R1=0.7555
Intraday
Short term
Yesterday range 46
Yesterday high 0.7584
Yesterday low 0.7538
Yesterday close 0.757
R3 0.765
R2 0.7575
R1 0.7555
S1 0.751
S2 0.749
S3 0.747
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.7555 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.751.
TP4: S2=0.749.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.7575 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.7575 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.765 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.7555 تنظيم نماييد.

سیگنال NZDUSD

زمان انتشار س., 04/25/2017 – 20:02
Advise Sell (Limit) Below R1=0.6985
Intraday
Short term
Yesterday range 43
Yesterday high 0.7052
Yesterday low 0.7009
Yesterday close 0.7016
R3 0.708
R2 0.7005
R1 0.6985
S1 0.693
S2 0.6905
S3 0.6885
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.6985 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.693.
TP4: S2=0.6905.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.7005 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.7005 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=0.708 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.6985 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCHF

زمان انتشار س., 04/25/2017 – 20:05
Advise Sell (Limit) Below R1=0.9955
Intraday
Short term
Yesterday range 77
Yesterday high 0.9979
Yesterday low 0.9902
Yesterday close 0.9956
R3 1.005
R2 0.9975
R1 0.9955
S1 0.99
S2 0.986
S3 0.981
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=0.9955 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.99.
TP4: S2=0.986.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=0.9975 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=0.9975 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.005 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=0.9955 تنظيم نماييد.

سیگنال USDCAD

زمان انتشار س., 04/25/2017 – 20:09
Advise Buy (Limit) Above S1=1.352
Intraday
Short term
Yesterday range 111
Yesterday high 1.3521
Yesterday low 1.341
Yesterday close 1.35
R3 1.368
R2 1.3625
R1 1.36
S1 1.352
S2 1.349
S3 1.34
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.352 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.36.
TP4: R2=1.3625.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.349 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.349 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.34 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.352 تنظيم نماييد.

سیگنال USDJPY

زمان انتشار س., 04/25/2017 – 20:14
Advise Buy (Limit) Above S1=110.55
Intraday
Short term
Yesterday range 88
Yesterday high 110.53
Yesterday low 109.65
Yesterday close 109.75
R3 112.15
R2 111.55
R1 111.2
S1 110.55
S2 110.25
S3 109.45
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=110.55 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=111.2.
TP4: R2=111.55.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=110.25 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=110.25 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=109.45 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=110.55 تنظيم نماييد.

سیگنال EURJPY

زمان انتشار س., 04/25/2017 – 20:17
Advise Buy (Limit) Above S1=120.45
Intraday
Short term
Yesterday range 177
Yesterday high 120.68
Yesterday low 118.91
Yesterday close 119.27
R3 122.9
R2 122.25
R1 121.75
S1 120.45
S2 119.95
S3 118.65
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=120.45 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=121.75.
TP4: R2=122.25.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=119.95 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=119.95 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=118.65 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=120.45 تنظيم نماييد.

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار س., 04/25/2017 – 20:19
Advise Buy (Limit) Above S1=141.7
Intraday
Short term
Yesterday range 176
Yesterday high 141.87
Yesterday low 140.11
Yesterday close 140.34
R3 144
R2 143
R1 142.6
S1 141.7
S2 141.4
S3 140.15
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=141.7 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=142.6.
TP4: R2=143.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=141.4 تنظيم نماييد.

Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=141.4 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=140.15 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=141.7 تنظيم نماييد.

این یه بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
سیگنال 26/04/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *